افزودن 3.382 % (حجمي / حجمي) افشره ليمو ترش و 2.484 درصد (حجمي / حجمي) عرق نعنا به دوغ منجر به بيشترين امتياز کلي حسي (3.06) و کمترين IC50 (2.08ML، بيشترين خاصيت آنتي اکسيداني) شد. نتيج اين مطالعه نشان داد که اصلی افزودن 3.382 % (حجمي / حجمي) افشره ليمو ترش و 2.484 درصد (حجمي / حجمي) عرق نعنا به دوغ، محصولي جديد حیاتی ويژگي هاي حسي و آنتي اکسيداني مطلوب توليد شد. همچنین سفارش تیم تندرست زیبا به شما همین است، به هنگام مصرف عرق نعناع، دهانه معده که در اثر ارتقا ترشح اسید بازمانده و پرسرعت بسته نمیشود، پیشنهاد می‌گردد عرق نعناع یار با آب و یا این که مقداری عسل ادغام و آنگاه مصرف شود. مصرف مدام عرق نعنا باعث رفلاکس معده و بازگشت خوراک (ترش کردن) خواهد شد. حیاتی توجه به بالا بودن آمار بیماران مصرف کننده عرقیات گیاهی، مطالعه حاضر دارای هدف تحلیل یه خرده اتانول و متانول در عرقیات گیاهی فلۀ موجود درعطاری های مرحله شهر تهران طراحی شد. همچنين پودر کردن اين محصولات پایین شرايط مختص به سهولت نگهداري و حمل و نقل آن امداد خواهد نمود.مواد و روش ها: در طرح حاضر دارای به کار گیری از بهينه سازي دوغ با افشره ليموترش (محدوده 6-0% حجمي / حجمي) و عرق نعنا (محدوده 4-0% حجمي / حجمي) به روش مرحله جواب و بررسي ويژگي هاي حسي و آنتي اکسيداني آن طي زمان نگهداري در دماي يخچال، نوشيدني فراويژه حیاتی خاصیت حسي مطلوب و ماندگاري بالا توليد شد. مقدمه: امروزه اساسی افزايش مرحله آگاهي جامعه نسبت به مضرات نوشابه هاي گازدار، مصرف دوغ به دليل ارزش تغذيه اي آن افزايش چشمگيري داشته است. براي نگهداري طولاني مدت و توليد پودر بوسیله خشک کن پاششي، دماي هواي گرم ورودي 170oC منجر بيشترين درصد حلاليت و پذيرش حسي شد و همچنين پودر حاصل از اين شرايط، درصد رطوبت، فعاليت آبي و تغييرات رنگ قابل قبولي داشت.نتيجه گيري: به کارگیری از محصولاتي بر پايه دوغ و طعم دار نمودن آن حساس طعم دهنده هاي سنتي موجود در کشور، راهکاري براي افزايش تنوع بازار نوشيدني خرید عرق نعنا ثمین است. استفاده از ترکيبات سالم بخش و طعم دهنده نظیر افشره ليموترش و عرق نعنا که داراي خاصیت ضد باکتريايي هستند، مي توانند سبب به کاهش قابليت زيستي باکتري هاي آغازگر سنتي ماست شده و جايگزين مناسبي براي فرايند حرارتي (در دوغ گرماديده) باشد که به نوبه خود، باعث افزايش بهره وري اقتصادي خواهد شد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com