همچنین اجزای تشکیلدهنده همین سیستم مستقل شامل موردها مختلفی بوده که هر کدام از این قابلیت و امکان برخوردار میباشند تا وظایف گوناگونی را به انجام برسانند و سبب ساز یک کارایی فوقالعاده شوند. روزنه تهویه مخزن؛ جهت حساس انواع کاویتاسیون مواجه نشدن پمپ در زمانه کارایی باید مخزن به رخ صدق کلیدی اتمسفر اتصال داشته باشد. هر یونیت هیدرولیک مجموعه ای از شیر های هیدرولیک میباشد و حیاتی یک طراحی دقیق می اقتدار همین شیرها را بر بر روی یک بلوک مرکزی هیدرولیک تعبیه کرد و همانگونه که گفته شد از هر شیر هیدرولیک به جهت تغییر تحول جهت حرکت سیال، تنظیم فشار یا تهیه و تنظیم جریان محل ورود به عملگر هیدرولیک مربوطه به کار گیری نمود. پمپ هیدرولیک انواع متمایز دارااست که می اقتدار به پمپ دنده ای، پمپ پیستونی و پمپ پره ای یا تیغه ای اشاره نمود . این شیر ها بر مغایر شیر های معمولی می توانند موقعیت های متمایز را میان 0 و 1 ارائه دهند و به جهت مواردی که به در اختیار گرفتن دقیق، حرکت قابل انعطاف و فارغ از شوک و توقف در نقطه ای دلخواه اصلی توان بالا نیاز می باشد از همین شیر ها به کارگیری می شود. مهم اعتنا به آلرژی تجهیزات هیدرولیک در صنعت شامل سیلندر هیدرولیک، پمپ هیدرولیک و شیر هیدرولیک نسبت به آلودگی، از انواع فیلترها در نصیب های متفاوت سیستم به کارگیری می گردد که توانمند به حذف ذرات میکرونی می باشند. گونه های پمپ هیدرولیک پیستونی، پرهای و دندهای در یونیت هیدرولیک یونیت هیدرولیک رکسروت استفاده میشوند. به جهت ساخت یونیت هیدرولیک در گام اول نیاز میباشد اهمیت اجزای سازنده آن آشنا باشید. در واقع برای تعمیر آسان می بایست به طرز چیدمان اجزای تشکیل دهنده در یک پاورپک توجه نمود. امروزه در دانش هیدرولیک انتقال اقتدار به واسطه سیال روغن و تولید فشار در فضای بسته صورت می گیرد و هدف از این عمل تولید حرکت و کنترل یک یا یکسری عملگر هیدرولیکی می باشد. در صورتی که به واسطه مایع (معمولا روغن) باشد، به آن انتقال قدرت هیدرولیکی و اگر به واسطه گاز (معمولا هوای فشرده ) باشد به آن انتقال قدرت پنوماتیکی گفته می شود.موضوع آیتم نظر در این بخش انتقال اقتدار هیدرولیکی می باشد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com