به گزارش رابطه ها عمومی بوستان دانش و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهندس محمد رضا شمشادی مدیرعامل کمپانی بوستان علم و فناوری کرمانشاه حیاتی اشاره به شیوه اندازی کمپانی از سال 1395، گفت: :شرکت «توسکا تجارت آریان» در راستا ایجاد کود شیمیایی سولفات پتاسیم فعالیت کرده و خالص ترین جور این کود را در جمهوری اسلامی ایران و عالم ساخت می کند. براین اساس از لحاظ تولید این ماده هیچگونه آلودگی زیست محیطی تولید نمی کند و می قدرت خط تولید همین کود را حساس هزینه اندک و بازدهی بالا شیوه اندازی کرد . همین ترکیب به رخ پتاسیم منیزیم سولفات مورد استعمال قرار می‌گیرد و در آب به صورت محلول است، البته حلالیتش نسبت به سایر کودهای پتاسیمی پایینتر است. در عوض به طور طبیعی حساس نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید مخلوط می شود (به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلراید). منابع طبیعی سولفات پتاسیم مواد معدنی فراوانی در نمک استاسفورت است. البته بعد ها محققان دریافتند که میتوانند یک‌سری از مواد معدنی خاک را برای تولید K₂SO که در اکنون حاضر متداول ترین شیوه ساخت میباشد دستکاری کنند. به جهت بافت سبک این مقدار 300 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. برای برداشت 100 تن جنس با کیفیت از هر هکتار زمین تحت کشت در وضعیت رطوبت به اندازه و بافت خاک میانگین تا سنگین 250 میلی گرم بر کیلوگرم گزینه نیاز است. اگر چه تنش شوری بر هردو کلروفیل a و b اثر میگذارد، کمتر کلروفیل b بهدلیل حساسیت بیشتر آن مشهودتر می باشد (Kholova et al., سولفات پتاسیم جنوبگان 2009)؛ بنابراین نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در تنش شوری بهویژه در مدت طولانی افزایش یافت. اهمیت افزایش غلظت یون پتاسیم و تنظیم اسمزی؛ جذب آب، مقدار شاخه و برگ، کلروفیل و بهدنبال آن میزان فتوسنتز ارتقا یافتند و بهطورکلی کاهش تنش شوری و بهبود عملکرد گیاه تماشا شدند (James et al., 2011). همینطور نقش پتاسیم در سنتز کربوهیدرات، تجزیه، انتقال و سنتز پروتئینها و خنثیکردن فیزیولوژیک اسیدهای آلی دارای است. کود سولو پتاس از کاربردی ترین و بی ضررترین کود شیمیایی غیر آلی میباشد که مرجع خوبی به جهت تامین پتاسیم گیاه در روند آخرین رشد محسوب می شود. پتاسیم محلول : بیشترین مصرف را توسط گیاه دارااست و به راحتی جذب می شود که به صورت محلول خاک به فرم یونی قرار دارد و کاهش مبداء پتاسیم خاک به ادله شستشوی سطحی و غیر سطحی صورت میگیرد. این ماده بعد از آن از کود کلرید پتاسیم، بیشترین مصرف کود پتاسیم دار است.

ایندکسر

coolerbahagholi.com