چگونه یک پروژه را از ابتدا تا انتها مدیریت کنیم

برای ساختن نقشه راه و روش پروژه، فعالیتهای تراز بالای(کلی) پروژه که در پروپوزال پروژه مشخص شدهاند، روی جدول هنگامی رسم میشوند. بر مغایر طرح یک پروژه، که شامل یک برنامه سرشار از جزئیات است، پروپوزال شامل یک برنامه تراز بالا(کلی و مدیریتی) میشود. هر طرح در تراز برنامهریزی كوتاهمدت یا این که اجرایی توسط واحدهای ستادی یا این که سطح ها رئیس میانی نظام اجرایی كشور به گروه كارها و عملیاتی كه آن را پروژه (Project) مینامند ، تبدیل و تقسیم می‌شود . همه همین محدودیتها بر یکدیگر تأثیر میگذارند؛ هنگامی یکی از از آنان را به حد مناسب برسانیم، ممکن می باشد یک یا دو محدودیت دیگر از حد مطلوب بیرون شوند. به عبارت دیگر بالانس نمودن یا این که تولید توازن در بین الزامات و یا محدودیتهای رقابتی پروژه. به همین عامل به STC «محدودیتهای سهگانه» یا این که «مثلث محدودیتها» نیز میگویند. اساسی همین هم اکنون یه خرده آنگاه فقدان حصر «کیفیت» نیز احساس شد و به این خاطر آن را نیز به مثلث مدیریت پروژه بیشتر کردند. مثلا اگر قرار باشد پروژه در ۲۴ ماه و حیاتی مبلغ مشخصی کامل شدن شود، یک حصر به جهت زمانه و یک حصر به جهت هزینه وجود خواهد داشت. در صورتی که بخواهیم گستره را افزایش دهیم، مثلاً اگر قرار باشد تعداد طبقات ساختمانی که قرار هست بسازیم را ارتقاء دهیم، زمان و هزینه بخش اعظم میشوند. همانطور که گفته شد یکی از از مهمترین وظایف مدیر پروژه همین می باشد که در بین همین محدودیتها تعادل برقرار کند؛ طوری که خیر از لحاظ هزینه مشکلی تولید شود، نیکی دوران و نیکی موادسازنده دیگر. تغییر‌و تحول هر کدام از آنان باید دارای تغییر‌و تحول دستکم یک عدد دیگر از عامل ها تعدیل شود. استفاده از مثلث برای اکران ارتباط الزامات STC به این دلیل میباشد که اعتنا اکثر به یکی از از آن ها سبب ساز می‌گردد دو تای دیگر در لبه قرار بگیرند. این‌که به تمام وظایف در سازمانها به دیده پروژهای ریز نگاه کنید، سبب ساز میشود که کار را اصولیتر و منظمتر پیش ببرید. پس باید نقش و مسئولیتهای حساس هر کدام از آنها را معین کند و تعیین نماید که افراد وقتشان را چطور بگذرانند. رئیس بایستی كلیه اشخاص اصلی مشغول در پروژه را از ترقی ، مشكلات و تغییرات پروژه مطلع سازد . آن‌گاه از آن احساس شد که عنوان کلی الزامات می تواند به مورد ها مشخصی نظیر «ریسک» و «منابع» تقسیم شود و ممکن میباشد واجب باشد که عنصرها دیگری هم به این مورد ها اضافه شوند. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت پروژه دانشجویی گردشگری.

حتما بخوانید:
پرستاران در بیمارستانی در میشیگان تعطیلات را با بیماران جشن می گیرند