به عبارتی طور که گفته شد، FDA به طور خاص اظهار می نماید که اسید اسکوربیک به تیتر ماده ای بی خطر (GRAS) برای به کارگیری به عنوان حفظ کننده شیمیایی در غذاها و به عنوان یک ماده مغذی یا این که مکمل غذایی شناخته شده اسكوربيك اسيد 500 است. اسید اسکوربیک یک ماده مغذی است که بدن انسان به جهت عملکرد درست و تندرست ماندن، به میزان یه خرده از آن نیاز دارد. عصاره پروتئینی حاصل برای باز‌نگری عمل آنزیم پراکسیداز و کاتالاز مورد استعمال قرارگرفت. همانطور که به طور کلی در آیتم تمامی مکمل ها تماشا می شود، مصرف اسید اسکوربیک در رخ رعایت دستورالعمل های سازنده و مصرف دوز مطلوب برای شما بی خطر می باشد درصورتیکه قصد استفاده از همین مکمل را دارید، اصلی دکتر خود سخن کنید تا مطمئن شوید که مصرف آن برای شما اثر گذار است. نقش ترکیبات فنلی در کاهش و یا این که مهار پراکسیداسیون لیپیدها، جاروب نمودن رادیکالهای آزاد، خاموش کردن اکسیژن یکتایی یا جزء‌جزء‌کردن پراکسیدها، سبب ساز شده می باشد همین ترکیبات به عنوان آنتیاکسیدانهای واجب برای حفاظت برعلیه تکثیر و پیشروی زنجیره اکسیداتیو و دفاع درمقابل گونههای فعال اکسیژن عمل کنند (18). فلاونوئیدها به برهان داشتن نقش آنتی اکسیدانی به طور مستقیم اهمیت وارد شدن در واکنشهای احیایی و یا این که غیرمستقیم به وسیله شلاته کردن آهن مانع تنش اکسیداتیو می­شوند (24). آسکوربات هم یک عدد از این مواد آنتیاکسیدان میباشد که در چرخه آسکوربات-گلوتاتیون که یک چرخه دوچندان حساس در تجزیه H2O2 میباشد، نقش با را ایفاء میکند. به علاوه آسکوربات میتواند یا اهمیت واکنش مستقیم حیاتی رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا به تیتر یک دلیل احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده می باشد که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب ارتقاء مقدار آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همینطور گزارش گردیده هست که تنش بی آبی میزان فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا زیر تنش خشکی افزایش می­دهد (14) . 3 میلی لیتر ادغام واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار اساسی pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و صحیح به زمان اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 درصد (حجم به حجم) به مخلوط واکنش اضافه شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 سکو سانتی­گراد حساس به کار گیری از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. کار آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین چک شد(3و6). اندازه­گیری کار آنزیم کاتالاز: برای اندازه­گیری فعالیت آنزیم کاتالاز، نخست پروتئین محلول برگ طبق طرز گفته شده در بخش سنجش کار آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و آن‌گاه برای سنجش فعالیت این آنزیم به کارگیری گردید. خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین C (اسید اسکوربیک) و نقش آن در سنتز کلاژن ، ویتامین C را به یک مولکول اهمیت به جهت سلامت پوست تبدیل کرده است. نقطه شروع سنتز ویتامین C از اکسیداسیون قند D- سوربیت به L-سوربوز مهم استفاده از باکتری های Acetobacter suboxidans است. پس از مهیا سازی عصاره­های پروتئینی حاصل به جهت سنجش عمل سینتیکی آنزیم پراکسیداز از معرفهای تحت به کارگیری گردید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com