صالحآبادی کلیدی ابلاغ این که در سال اعصاب در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۶۷ % رویش داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است. وی در ادامه درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانکها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده نیز اظهارداشت: این فعالیت نباید در فرآیند فعالیتهای اعصاب نظام بانکی اخلال تولید کند لذا ضمن این‌که معتقدیم در صورتی که در حق خرید کننده ظلم شده باید جبران شود البته از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به نیز بریزد. با تقوا ده تصریح کرد: یکی از عوارض تورمهای بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی اهن ورق تهران ورق آهن در بازار تهران گردد. موقعی که دولت حساس کسری بودجه مواجه میشود، از بانک مرکزی استقراض میکند، همین سبب تورم می گردد و یکی از از ریشههای تورم در اقتصاد ما این مسئله است. مدیر تمام خزانه مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود هست و می بایست از ابزارهای اعتباری نیز به جای ابزارهای نقدی به کارگیری کنیم؛ در همین راستا اخیرا در بانک مرکزی راهبرد زنجیره تامین را ابلاغ کردیم که میتواند مشکل سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند. وی ادامه داد: به این ترتیب مفروضات میزان دارایی اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، دستمزد ها و سایر هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونهای برنامهریزی شده که دارایی دولت در سال آتی اهمیت کسری مواجه نباشد. زنگ زدگی عمیق و سنگین را ممکن میباشد نتوانیم به راحتی با شیوه اسید شوئی برداریم ، به این استدلال ممکن است ضروری باشد از بقیه طرز های مکانیکی به مراد تمیز نمودن مرحله قبل از اسید شوئی به کار گیری کرد . پارسا آبادی یادآور شد: همین میزان تامین ارز دارای ارتباط اهمیت کالاهای کلیدی و غیر دارای است، به این معنی که هر جور نیاز ارزی که وجود داراست که گوشه ای از آن مربوط به کالاهای حساس میباشد و منتخب نیز به سایر کالاها مربوط میشود.

ایندکسر

coolerbahagholi.com