به کارگیری از لوله ها و شلنگ ها به جای اجزا مکانیکی مشکلات و حصر های موقعیتی را به دست کم رسانده می باشد و به این ترتیب می توان یک سیستم هیدرولیک را به صورت کاملا انعطاف پذیر (از نظر موقعیت) طراحی نمود. به طور ظریف میتوان گفت که : راستا کاربرد هیدرولیک روغنی به کارگیری از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده و در مهندسی در اختیار گرفتن برای انتقال زیگنال ها و ساخت نیرو می باشد. 1- فشارشکن های Direct Operated به جهت دبی های پایین تا 140 لیتر بر دقیقه طراحی شده اند و از خاصیت این گونه فشارشکن ها می توان به عکس العمل پرسرعت آنان در زمانه نشتی روغن، جهت در اختیار گرفتن فشار تنظیمی می توان اشاره کرد. در واقع از همین دسته شیر هنگامی به کارگیری میگردد که یک سری رنج مختلفی از فشار در سیستم گزینه نیاز باشد، به جهت آنکه فشار ورودی به مصرف کننده را تقلیل داده و به حد زیر تر برسانیم و همینطور به جهت این که فشار خروجی همیشه حتی در درمقابل نوسانات فشار محل ورود در حد معینی اثبات بماند، از شیر کمتر دهنده فشار به کار گیری میگردد. در این دسته مدار به طور معمول از یک پمپ ثابت جابجاکننده مانند پمپ دنده ای استفاده میشود. شیرهای در دست گرفتن فشار اهمیت سیگنال پسخور به خواسته تولید یک جریان اثبات استفاد میشوند. ولی در شیر در دست گرفتن فشار، میزانکننده فشار از یک پیستون کنترل و یک فنر تشکیل شده است. نحوه کارایی همین شیرها بر شالوده وارد داخل شدن فشار سیستم بر یک مرحله برهه زمانی در داخل شیر هست که نیروی حاصل، بر نیروی یک فنر غلبه می کند. موضع سوئیچی : هر شیر به وسیله قسمت متحرکی مانند فنر می تواند موضع معینی به خود بگیرد، بطور نمونه باز یا این که بسته. روغنریزی در هر یک از قسمتهای سیستم هیدرولیک خودرو: روغنریزی یا نشت روغن سبب کمتر مرحله روغن در سیستم هیدرولیک خواهد شد که میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را به این سیستم اجبار کند؛ براین اساس توجه داشته باشید که روغنریزی یا این که نشت روغن در اطراف مخزن یا این که شیلنگهای هیدرولیک، سوئیچ الکترونیکی لوله فشار قوی، پمپ هیدرولیک خودرو، شیر هیدرولیک و جک دوطرفه میتواند از اهمیت دوچندان زیادی برخوردار باشد. میزان مشخصی از مایع موجود به ازای هر دور چرخش محور پمپ به سیستم هیدرولیک ارسال می گردد. این شیرها وسیله ای جهت باز و بسته کردن مسیر جریان بوده که در اثر این عمل حرکت و سیستم هیدرولیک، شروع یا این که متوقف میشود. شیر کنترل جریان اصلی باز و بسته کردن یک گلویی، مسیر عبور روغن را گشوده یا بسته مینماید. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان عمده در گزینه فشار شکن شیر برقی هیدرولیک لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر

coolerbahagholi.com