شیرهای فشارشکن پایلوت به جهت در دست گرفتن فشار جریان سیال در خطوط لولهکشی تحتفشار بالا مورداستفاده قرار میگیرد. این جور از شیر ها به علت داشتن قطعات جانبی مانند عملگر در دست گرفتن افت فشار زیادی را ساخت می‌نماید و فشار جریان سیال عبوری از شیر به وسیله سنسور اهمیت میگردد و به در اختیار گرفتن ارسال میگردد و کاربرد شیر در صنایع کشاورزی، خودروسازی، غذایی، چوب، کاربرد دارد. ورود آب اساسی فشار زیاد به کانال لولهکشی آسیب شدیدی وارد میکند. ما در همین مقاله به بررسی کارایی تجهیزاتی پایین عنوان فشارشکن آب پرداختیم. در همین مقاله قصد داریم ضمن معرفی هر کدام از همین شیرها، تفاوت آن‌ها مهم نیز را نیز گزینه تحلیل قرار دهیم. شما میتوانید نوشته شیر سماوری را هم مطالعه کنید. زمانی که فشار بیش از حد شود، دیسک شیر باز می شود تا سیال را تخلیه کرده و حالت فشار نرمال را در سیستم لوله کشی برقرار کند. همین حرکت ها مکانیکی هستند؛ به این معنی که به جهت انجام عملیات های گشوده و بسته شدن، عملگرهای مکانیکی یا این که وسایل خارجی روی شیر کارگزاشتن نمیشوند. بعدازاینکه فشار شیر در شرایط بالاتری فشار قرار گرفت، برای برگرداندن آن به حالت عملیاتی نقطه تهیه و تنظیم ضروری میباشد اختلاف فشاری معادل فشاری که برای بستن شیر واجب است، به آن وارد کرد. جهت راحتی در تعمیر دو عدد شیر قطع و وصلی در دو طرف آن کارگزاری نمایید. شیر قطع و وصلی دستی جریان در قسمت بالا را بسته و برای رسیدن به فشار مورد نیاز فنر بالایی شیر فشار شکن را بپیچانید. بر همین اساس، شیرهای فشارشکن، به تیتر نمونه ای از شیرهای صنعتی، بهترین آیتم برای اثبات نگه داشتن، کاهش و تهیه فشار خروجی شیر در صنایع مختلف، شبکه توزیع آب آشامیدنی و خطوط انتقال نفت در پالایشگاه ها و بقیه سیالات به شمار می روند. برای ارتقاء فشار خروجی فنر را به رخ ساعت گرد و برای کمتر فشار خروجی فنر را بهصورت پاد ساعت گرد بپیچانید. برای کارایی صحیح آن‌ها رعایت مقادیر تحت الزامی هست در صورتی که میزان دبی گذرنده از شیر در محدوده معلوم شده قرار نداشته باشد سبب ساز به خنگ عمل نمودن شیر و زیان می گردد . به طور کلی می قدرت گفت که پایلوت اختصاصی فشارشکن وجود دارد که اصلی دقت به تهیه و تنظیم اول و با اثر گذاری گرفتن از فشار پاییندست، میزان گشودگی شیر اهمیت را تغییر‌و تحول داده و باعث اثبات ماندن فشار فشار شکن شیر هیدرولیک در پاییندست میشود. با کارگزاشتن شیرکنترلی فشارشکن آب کمتر فشار عملیاتی و مراقبت آن در یک سظح ثابت موجب کاهش هرج و مرج جریان عبوری، سیال از داخل لوله می شود و از زخم ناشی از فشار آب خودداری می کند. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه اصلی چه جایی و طریق استعمال از فشار شکن پمپ هیدرولیک دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com