دریچه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاری در سقف را دارد، روزنه تهیه هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاری شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به محیط سوق دهی می کنند. در ساختمان های تجاری و اداری، هتل، بیمارستان مدارس و دانشکده های تازه ساز کلیدی طول سقف کاهش از 5 متر از دریچه های سقفی چهار طرفه به کارگیری می شود. دریچه سقفی چهارطرفه به طور معمول برای سقف هایی که ارتفاع آن‌ها کاهش از 5متر است به عمل دریچه سقفی گلخانه میروند. هر یک از تیغه های دریچه اسلوت فضای پیرامون را به دو قسمت تقسیم می کند.یعنی چنانچه در داخل کادرِ همین دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن روزنه هوا را دو اسلوت و در صورتی که دو تیغه بکار رفته باشد آن روزنه هوا را سه اسلوت می نامند. اگر دریچه هوای سقفیِ چندطرفه در سیستم رفتِ هوا بکار رفته باشد هم بصورت بادمپر و هم بصورت فارغ از دمپر قابل استعمال می باشد. استعمال از دریچه تهیه هوای اسلوت به صورت اهمیت دمپر و هم بصورت بدون دمپر امکانپذیر می باشد. ب- دریچه خطی زاویه دار: این دریچه عمدتاً بصورت دیواری بکار برده می شود که دارای زاویه ی ۳۰ درجه هوای درون نتورک را به گوشه و کنار جهت دهی کند. دریچه های سقفی چهارگوش ثابت شرهرخی به آسانی بر روی شبکه چهارگوش یا این که به وسیله یک تبدیل بر روی کانال گرد کارگزاری می شوند. در بعضا مکان ها که قابلیت و امکان تزریق هوای تازه به گوشه و کنار وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا این که رجوع هوا ساخت می شود باید از طرز ورود هوا از محیط همسایه جبران شود. همینطور شبکه متصل شونده به پشت دریچه باید 2 سانت بالاتر از تراز زیر سقف تمام شود. دریچه خطی از آن گونه از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب شبکه هوا را بصورت موازی از درون شبکه هوا به محفظه تزریق می کند. روزنه تهیه هوای اسلوت باعث خروج هوا بصورت متعادل و تعدیل شده از سقف می گردد. دریچه تهیه و تنظیم هوای خطی اسلوت هم بصورت بادمپر و بدون دمپر قابل تولید و عرضه می دریچه سقفی دمپردار باشد. دریچههای سقفی به صورت 4 طرفه، 3 طرفه و همینطور 1 طرفه با پرههای ثابت ایجاد میشوند. همچنین اساسی توجه به جهت پره ها در این نوع روزنه ها ، هوا دارای سرعت مناسب به تراز خواهد رسید. الف- روزنه تنظیم هوای خطیِ اسلوت: این روزنه عموما در سقف لابی ها و راهروی مکان های تجاری مثل پاساژها و همچنین فضاهای مختلفِ هتل ها گزینه به کارگیری قرار می گیرد. روزنه تهیه هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های رفت و رجوع و برگشت هوا بطور همزمان قابل به کارگیری می باشد. دریچه تهیه و تنظیم هوای سقفیِ چندطرفه (یک، دو، سه و چهارطرفه)، از پاراگراف گونه های پرکاربردِ روزنه های سقفی است. اگر بخواهیم روزنه تهیه و تنظیم هوای سقفیِ دیگری اسم ببریم می توان به روزنه هوای سقفیِ مشبک اشاره نمود.

ایندکسر

coolerbahagholi.com