مونوهیدرات (NaOH. H۲O) که حاوی یک مولکول آب است. اکثر وقت ها همین مونوهیدرات هست و ترکیبات آن ممکن می باشد به جای مخلوط ناچیز آبی به عنوان یکی از از معمولی ترین هیدروکسید ها، اکثر اوقات در کنار آب خنثی و آب اسید هیدروکلریک اسید به جهت نشان دادن مقیاس pH به شیمی گزینه استفاده قرار گیرد. هیدروکسید سدیم sodium hydroxide متاع پتروشیمی می باشد و سالیانه حجم مضاعف متعددی از آن در کشورهای گوناگون مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیوم تولید می شود. تماس محلول سدیم هیدروکسید کلیدی چشم می تواند سبب ساز جراحت دیدن چشم و حتی کوری مستمر شود. هیدروکسید سدیم همینطور با اکسید های اسیدی نظیر اکسید گوگرد هم واکنش دیتا و آن‌ها را خنثی می کند به این علت در صنعت های پتروشیمی و استخراج نفت ناپخته کاربرد فراوانی دارد. انحلال سدیم هیدروکسید جامد در آب یک واکنش دوچندان گرمازا است که در آن مقدار زیادی گرما آزاد می شود که میتواند منجر ساخت سوختگی شود. در همین واکنش از روش الکترولیز محلول آبی کلرید سدیم، گاز کلر و هیدروکسید سدیم و هیدروژن تولید می شود. واکنش سدیم هیدروکسید دارای فلزاتی مانند آلومینیوم منجر تولید گاز هیدروژن می شود که در صورت تجمع آن احتمال آتش گرفتن و یا انفجار دارد. از لحاظ ریاضی،pH لگاریتم منفی غلظت مولی یون های هیدروژن در محلول است. همین ماده، به آسانی می تواند رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب نماید و به همین دلیل، حتمی است هنگام حمل و نقل، ذیل پوشش های حفاظتی واجب قرار گیرد. تنفس پودر یا بخارات هیدروکسید سدیم سبب ساز تحریک دستگاه تنفسی و تولید مشکلات ریوی می شود. ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide pellets) از جمله مواد شیمیایی تولید شده توسط شرکت مرک از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در دنیا است. هیدروکسید سدیم کاربرد متعددی در صنعت های دارد و این عامل استدلال تولید سالیانه میلیون ها بدن از آن در سراسر جهان است. شرکت دایا اکسیر حیاتی همکاری کارشناسان متبحر خود در بخش فنی و فروش جهت تأمین مواد نخستین پژوهش های تحقیقاتی، آنتی بادی، گوشه و کنار کشت، انواع محلول بافر و ماده آزمایشگاهی هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide pellets) اساسی کیفیت بالا و بها مطلوب را مهیا نموده است. همین ماده اساس ثابت تشکیل دهنده بسیاری از داروهای ضد منعقد است و در ورژن های محافظ کلسترول بخش مهمی از اجزاست ، یک عدد از مواد مورد نیاز در ساخت مسکن های معمول درد است .

ایندکسر

coolerbahagholi.com