به همین خاطر هست که تنوع مضاعف بالایی در بها دوزینگ پمپ وجود دارد. اين نكته اي اهمیت و قابل دقت می باشد و در صورتی فرد مسئول بهره برداري از پمپ بخواهد مبادرت به بستن مجراي خروجي آن نمايد، بايد كاملاً مطمئن گردد كه مجراي خروجي ديگري براي تخليه مايع وجود دارد. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي دسته پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي مدل ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم باطن پمپ وورودوخروج مايع مي شود. اسباب جانبی متداول پمپ ترازو گیری مواد شیمیایی به پمپ تزریق مواد شیمیایی شما امداد می کند تا به طور مداوم دقیق و قابل تکرار در خروجی باشد و همینطور به ارائه ارتفاع عمر بخش اعظم یاری می کند. برای خرید کردن هر دسته تجهیز صنعتی لازم هست به مواقعی دقت داشته باشید تا مناسبترین تجهیز را تعیین کنید. 2- از نقطه نظر برداشت :در سيستم دوم كه کل چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارا هستند و لوله مكش تمام چاهها اهمیت يك كلكتور بهم دارای ربط هست ممكن میباشد دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذارده مي شود به کارگیری نمود، در صورتيكه در سيستم اول بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، خاص آن چاه در نظر گرفت كه اين خود ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه لحاظ برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه سبب بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون بوجود مي اورد ٤-زياد شدن طول مكش پمپ ها. فرایند راه و روش اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي خط مش اندازي اين نوع پمپ ها روند زير بايدانجام شود: ۱-بازنمودن مسيركنارگذر. مقدمات واجب براي رویکرد اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن تراز روغن درون محیط روغن. ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي رویکرد هاي اصلاح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير رتبه حرارت روغن ۲-تغييردادن مدل روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ -تغيير نوع ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دوزینگ پمپ کلر زنی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com