دریچه تهیه هوا از انواع متعدد آلومینیمی، آهنی و MDf ساخته می شود، روزنه تهیه هوا از پره های متفاوت برای تعیین مسیر هوا و قاب کلیدی تشکیل می شود، که گونه خروج هوای دریچه را به اشکال یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند. که متشکل از گونه های سقفی یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور مشبک و شمسی می شود. انواعِ دریچه سقفی از گزاره دریچه های سقفی چهار طرفه، مشبک و یا دریچه های سقفی گرد می توانند در بخش تایل سقف های کاذب کارگزاشتن و اجرا شوند. این روزنه سقفی از یک صفحه ی فلتِ آلومینیومی که کناره آن بصورت حاشیه دوسانتی بصورت نود رتبه خم خورده و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته ، که ولی همین روزنه چهارطرفه سقفی میتواند یا بصورت موازی اساسی ابعادِ ورقه فلت یا این که بصورتِ لوزی در درون آن قرارگیرد.درواقع این گونه دریچه سقفی، ترکیبی از یک ورقه ی سینی شکلِ آلومینیومی و یک عدد دریچه چهارطرفه سقفی اهمیت ابعادِ کوچکتر می باشد که همین روزنه داخلیِ چهارطرفه می تواند اهمیت دمپر یا این که بدون دمپر باشد. مثل دریچه های گردابی(خورشیدی) و گرد برجسته، پخش هوای روزنه های سقفی گرد تخت به صورت 360 رتبه است که باعث پخش هر چه همگن تر جریان هوای عبوری می شود مهم این تفاوت که الگوی پخش هوای همین نوع از روزنه های تنظیم هوا به شکل پخش افقی بزرگ (Wide Horizontal) می باشد. همین اتاق یک روزنه کولر داشت و همیشه از سایر اتاق ها خنک خیس بود. این نوع روزنه تهیه هوا حساس تیغه های متحرک افقی و عمودی می باشد.باتنظیم تیغه ها می توان مقدار ورود جریان هوا و مسیر دمش هوای محل ورود فضا را تهیه کرد. تهویه دانیال طراح و ایجاد کننده دریچه های تنطیم هوا و دمپر های صنعتی، تولید کننده تجهیزات فنی و تخصصی شامل صداگیر ها و دمپر های کنترلی مورد به کار گیری در نیروگاه ها، خطوط مترو و بقیه پروژه های عظیم می باشد. تهویه دانیال طراح و تولید کننده دریچه های ذیل فنکوئلی و روزنه سقف روشنایی MDF حیاتی روکش PVC و سازنده روزنه های دیواری، خطی، اسلوت، پره حلالی، سقفی، سونایی، پادری، رجوع و برگشت Z، بازدید، شوت آشغال و همینطور سازنده روزنه کانال صنعتی شامل دمپرهای دستی، موتوری، بالانس دمپر، دمپر گرد، ماسه گیر، فایر دمپر، و انواع دیگر می باشد . ط- روزنه سقفی گرد کروی . از حیث ظاهری صورت هندسی همین محصول می تواند چهارگوش، گرد و تایلی دریچه سقفی 60*60 باشد. این روزنه سقفی نیز همانطور که از نامش پیداست حیاتی پرّههای قایم بهیکدیگر ساخته شده و به صورت “اِل” صورت باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ خاص میگردد. به برهان شکل و طراحی اختصاصی به فرد پره این روزنه ها، هوای ورودی به فضای تهویه شده به طور دورانی (چرخشی) در می آید. دریچه های سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربری های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته کارگزاشتن در سقف طراحی شده اند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی دریچه کولر سقفی موهاوی وب تارنما خود باشید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com