جهت کارگزاری صحیح روزنه های کلاف پهن بازشو سقف باید 7 سانت از بعدها پشت دریچه بخش اعظم باشد. لازم به ذکر است درصورت کارگزاشتن دمپرهای پشت دریچه ای دسترسی به دمپر از روی فریم نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست قسمت پره ها از قاب انقطاع شود که جداسازی پره از فریم از قسمت بر روی روزنه قابلیت پذیر خواهد بود. دسترسی دمپر ها در همین روزنه از فاصله میان پره و فریم قابلیت و امکان پذیر وجود ندارد و باید بی تردید به جهت همین کار، پره ها را از نیز قطع کرد. همانطور که از اسم فرآورده معین هست کالا قاب و پره همین روزنه از آلومینیوم مرغوب ساخت شده و همچنین قابلیت و امکان نصب انواع دمپرهای پشت روزنه ای (دمپر پشت روزنه ای موازی و دمپر پشت روزنه ای متقابل) و همچنین تبدیل پشت دریچه ای در صورت نیاز خرید کننده در پشت دریچه وجود دریچه گل سقفی دارد. به عامل خواص جداشوندگی فنری پره ها از فریم دریچه، پره های این کالا را می توان به راحتی از کادر جدا کرد و عملیات کارگزاری را از درون کادر اجرا کرد که باعث می شود روی صورت فریم نیازی به شکاف پیچ نباشد. همچنین کلیدی اعتنا به قابلیت و امکان انقطاع شدن پره از فریم و حفظ ظاهر دریچه، سوراخی بر روی قاب روزنه وجود ندارد و دریچه از نصیب داخلی کادر به کانال مربوطه متصل می گردد ولی در رخ نیاز خرید کننده رخنه پیچ هم در کادر دریچه تعبیه خواهد شد. همچنین اهمیت اعتنا به امکان جدا شدن پره از کادر و نگهداری ظاهر روزنه شکاف پیچی بر روی کادر روزنه وجود ندارد و دریچه از قسمت داخلی قاب به شبکه مربوطه متصل می گردد اما در صورت نیاز مشتری رخنه پیچ نیز در قاب دریچه تعبیه خواهد شد. کادر این مدل دریچه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و پره ها امکان جداشدن ازقاب دریچه را دارد. همین دریچه ها قابلیت و امکان کارگزاری بر روی انواع سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به کانال های گرد را دارد. همچنین شبکه متصل شونده به پشت روزنه باید 2 سانت فراتر از تراز تحت سقف کل شود. جهت کارگزاری صحیح دریچه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، بازشو سقف می بایست 7 cm از ابعاد پشت دریچه عمده باشد. همچنین قابلیت کارگزاری به یار دمپر پروانه ای و همینطور نصب از درون کادر سوای نیاز به سوراخ پیچ بر روی شکل قاب قابلیت و امکان پذیر است.

ایندکسر

coolerbahagholi.com