به طوري كه چنانچه تا 10 سال آينده براي دارايي مشخص و معلوم شود كه شرکت در آن مدت درآمدي داشته، بابت ارائه خدمات قراردادي نوشته يا فاكتوري ارائه دیتا و کالايي فروخته، مشمول جريمه شده و ماليات شرکت به شکل عليالرأس به وسیله اداره دارايي ارزیابی و مراد خواهد شد. عدم حضور به موقع در اداره دارايي موجب پرداخت جريمه به ازاي هرماه ديركرد دو در هزار سرمايه شركت مي شود. در هنگام گزارش عدم فعاليت، اين سابقه تا مدت 10 سال در پرونده کمپانی در اداره دارايي كنترل شده و طومار گزینه نظر موثر واقع مي شود. طبق اهمیت ضابطه تجارت کمپانی اهمیت مسئوليت محدود شرکتي میباشد که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده می باشد و هريک از شرکاء فارغ از اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد تنها تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. متعاقباً هزينهاي بابت تعيين نام شرکت به خزانه واريز کرده و تعدادی نام، که واژه بيگانه نبوده و فاقد سابقه تصویب و داراي معنا و طبق دارای فرهنگ اسلامي باشد، انتخاب و به “واحد تعيين نام” اداره مذکور، معرفي و موافقت آن واحد را درباره اسم تعيين شده اخذ، سپس کلیه مدارک به “قسمت پذيرش مدارک”اداره مزبور، تحويل و رسيد دريافت شود تا موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين شود. در نقطه نهایی دارای ارسال تمامی مدارک به اداره ثبت شرکتها از نحوه پست ، پرونده مورد تحلیل متخصص اداره قرار می گیرد و در صورتی که نقصی نداشته باشد ، آیتم تایید واقع می گردد . در نهايت، متقاضي، بايد يک نسخه از آگهي را به “واحد رابطه ها عمومي” بومی در اداره تمام تصویب شرکتها و مالکيت صنعتي و نسخه ديگر را جهت تکثیر به نماينده محل کار روزنامهي رسمي جمهوري اسلامي ايران بومی در تهران، تسليم کند. اظهارنامه تصویب شرکت جزو اسناد بهادار محسوب می‌گردد و باید آن را از اداره ثبت شرکتها تهیه و تنظیم کرد. در اين شرکت، عبارت «شرکت سهامي عام» بايد قبل از نام شرکت اهمیت آن گاه از آن، بدون فاصله با اسم کمپانی در کليهي اوراق و اطلاعيهها و آگهيهاي کمپانی به طور واضح و خوانا قيد شود. بعد از آن متقاضي بايد مبلغي که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهي، معين مي شود؛ به بانک و حساب تعيينشده، واريز نماید و پس از آن فيش پرداخت حقالثبت و حق آگهي را به “واحد حسابداري” اداره، تحويل و واحد مذکور، اين دستور را در ذيل برگهي تقاضانامه، درج ميکند و بعد مدارک به “واحد ثبت تأسيس و تغييرات” ادارهي ثبت شرکتها تحويل و شرکت، ثبت ميشود و امضايي دال بر “برابر بودن ثبت اهمیت سند” از شرکا يا وکيل رسمي ثبت شرکت قیمت شرکت، دریافت ميگردد. تعداد سهامداران نبايد از سه نفر قلیل تر باشد و عنوان “شرکت سهامي خاص” بايد قبل از نام شرکت يا آن‌گاه از آن فارغ از فاصله حیاتی نام شرکت، به طور پر‌نور و خوانا قيد شود.

ایندکسر

coolerbahagholi.com