رخ ظاهری جوش این الکترود صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و مرتبه سختی جوش کمی زیادتر از گرده اولیه دارد. رخنه این جوشکاری و شکل مهرههای جوش آن تخت و جايگاه دشواری گرده جوش تقریباً زیاد است. کلمه A.W.S مخفف American Welding Society است. زیرا استاندارد بینالمللی است و در اکثر کشورها از پاراگراف مرز و بوم ما به عنوان ملاک شناسایی الکترودها شناخته میشود. در عمده موارد، لوله جزئی از نگه دارنده الکترود است. این در حالی است که بعضا از الکترودهای پوشش دار نظیر FC18، در جوشکاری اساسی اکسی استیلن از آن‌ها به کار گیری میشوند. کدهای E6012،E6013 و E7014 در مجموعه الکترودهای انجماد مالامال شده قرار میگیرند. الکترودها در جوشکاری انجماد لبریز شده دارای فلاکسی سنگین بوده و ضمن بضاعت خارج کردن سرباره، امکان تولید دانههایی اصلی ترکیب یکنواخت را هم دارند. سخن ابتدای الکترود که غالبا E می باشد اشاره به کاربری الکترود کلیدی جریان الکتریکی دارد. قسمتس از ترکیبات سلولز در اثر حرارت مقاومتی تولید شده در هسته الکترود حین جوشکاری تمایل به تجربه دارد . پوشش همین جور الکترود از فرآورده سلولز بوده و مرحله جوشی که با این الکترودها ساخت می شود تماماً خشک و ناهموار است. که در طرز جوشکاری حساس قوس الکتریکی آیتم استفاده قرار میگیرد. همین علامت، بیانگر خصوصیات ظاهری گرده جوش و جور جریان است که از 0 شروع و به 6 ختم میشود. از مجموعه کارهای گرم، هات تپ می باشد که به انشعابگیری گرم نیز شناخته میشود. 7018 یکی از میله های همگی کاره جوشکاری می باشد و در درجه اول به جهت جوشکاری فولاد کربن قلیل کربن قیمت الکترود استیل 310 به کار گیری می شود. فلاکس در الکترودهای اندک هیدروژن دارای مقادیر زیاد پاره ای هیدروژن می باشد و از آن به جهت فولادهای پرکربن به کار گیری میگردد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com