آییننامه راهنمایی و رانندگی – ویکینبشته

در مواردی که وسیلهی نقلیهای از روبروی وسیلهی نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت می نماید راننده هر یک از آن ها می بایست حتیالمقدور در طرف راست خویش حرکت نمایند و مخصوصاً در راههایی که از هر طرف تنها یک وسیلهی نقلیه میتواند عبور کند رانندگان می بایست کارایی کنند که در زمان عبور فاصلهی به اندازه در میان دو وسیله وجود داشته باشد. در حالی که مامور وسیله خود را در محل مناسب پارک کرده از سمت راننده به وسیله نزدیک شده و اصلی راننده درود و احوالپرسی نماید و به خاطر اعتنا به ایست تشکر کند. اداره هدایت و رانندگی میتواند در مواقع یا محلهای لازم از شیوه کارگزاری تابلو یا این که علایم دیگر حداقل سرعت را هم معلوم اعلام نماید. رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیهای را که در جهت آنها حرکت می‌نمایند دارند بایستی پس از دادن علایم واجب فقط از سمت چپ آن ها سبقت گیرندو پس از سبقت و طی فاصله کافی مجدداً به طرف راست خویش متوجه شوند. برای گردش به چپ در راههای بیرون شهر که منحصربه‌فرد به دو خط رفت و بازگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده نداشته باشند رانندگان موظفند وسیله نقلیه سوالات آزمون آئین طومار موتورسیکلت ۹۹ را… در راههایی که به وسیله موانع مخصوص یا جايگاه به دو قسمت تقسیم شده رانندگان موظفند از قسمت راست حرکت کنند و حق ندارند از بر روی موانع بگذرند. در میدانهای سکودار رانندگان وسایل نقلیه موظفند از طرف راست رتبه گردش نمایند. معذلک سبقت گرفتن از طرف راست وسیلهی نقلیهای که در اکنون گردش به چپ هست مجاز است. یک راه می تواند در هر جهت یک یا این که یک سری خط عبور داشته که همین خط های عبور از سمت راست به چپ از شماره یک به بالا شماره گذاری می شوند. ج- زمان گردش به چپ. در چنین شرایطی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به شکل روزمره تحلیل و به نرخ بیمه فرد اضافه میشود. رانندگی با گونه های دوچرخههای موتوردار در شب دارای سرعتی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت مجاز وجود ندارد مگر همین که نور چراغ جلوی آن‌ها برای تشخیص اشیا و انسان از فاصله یکصد متری کافی باشد که در همین رخ نیز نمیتوانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوز نمایند. شفیعی گفت: اصلی بر روی کار وارد شدن گروه جدید رئیس شهری در کلانشهرهای کشور ایران امیدواریم شاهد ابتکارات نو در زمینه حملونقل ترافیک هم باشیم. ماده29ـ نقل و انتقال اتومبیل به موجب مدرک رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر ورقه ها رسمی، ابتدا به ادارات هدایت و رانندگی یا مرکز ها تعیینشده از سوی هدایت و رانندگی به جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به اسم صاحب و مالک تازه مراجعه کنند.

حتما بخوانید:
رازهای داخلی اتصالات گلخانه کشف شد