در جواب به سؤال مربوط به ارزیابی کتابداران مبداء از مهارتهای خویش در به کارگیری از منابع اینترنتی بر مطابق نتیجه ها ، اکثریت افراد (3/73%) به آموزش بیشتر به جهت به کار گیری مؤثرتر از منابع مذکور نیاز داشته­اند.همچنین، 3/13% بیان کرده­اند که به آموزش نیازی ندارند و 7/6% اشخاص هم نیاز مبرم خود به تدریس را ابلاغ نموده­اند. در رابطه مهم میزان تأمین منابع اطلاعاتی گزینه نیاز مراجعان حساس به کارگیری از منابع اینترنتی، بیشتر پاسخگویان (40%) تیتر کرده­اند کمتر از 10% سؤالهای مبداء مراجعهکنندگان به بخش مبداء را مهم استعمال از منابع اینترنتی پاسخ گفته­اند. صرفا % بسیار کمی از اشخاص (6/5%) وجود چنین منابع و خدماتی را در کتابخانه غیر اضطراری بیان کرده­اند. از آنجا که نزدیک به 95% افراد ارائه چنین خدماتی را واجب و یا این که ضروری قلمداد می­کنند، یافته­های این پژوهش در آیتم ضرورت وجود چنین خدماتی، یافته­های تحقیق Stoverدر سال 1998 را تأیید میکند. همین یافته­ها نتیجه های تحقیق «نقی مهرطبایی» را تأیید مینماید و اهمیت آن همسو می­باشد. همین یافته حساس دقت به این که بخش اعظم کتابخانهها (40%) در همین تحقیق هدف خویش در استفاده از منابع اینترنتی را پاسخگویی به سؤالهای دانشجویان مقطع دکتری بیان کردهاند، جالب دقت است. این در حالی می باشد که اکثریت آنها (40%) به کاهش از 10% سؤالهای مرجع از طریق همین منابع پاسخ گفتهاند (جدول 4). بنابراین، نتیجهگیری می­شود که کتابداران منشاء دارای وجود تمایل مضاعف به استعمال از این منابع به تیتر گزینه­های مطلوب جهت انجام سرویس ها مرجع، در عمل زمان استفاده از آن ها حساس اختلال مواجه شده و بهرة قابل قبولی از آنها نمی­برند. در آیتم نوع سؤالهای جواب دیتا شده از نحوه منابع اینترنتی، پاسخگویان به ترتیب به کارگیری از منابع به جهت انجام پژوهشهای بزرگ (32%) پاسخگویی به سؤالهای ارجاع فراهم (28%) و دستیابی به دیتاها کتابشناختی(28%) را در درجههای بالایی از اهمیت دانستهاند. اهمیت دقت به نتایج مربوط به مرحله کاربردپذیری وب وبسایت خوراک و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش علم ها طبی از حیث مشاهده کنندگان، میانگین نمره کل 06/47 از نمره 65 نشان اعطا کرد که تراز بالای کیفیت خدمات همین وب وبسایت از دید مشاهده کنندگان اصلی نتیجه ها تحقیقات زاهدی، صدیقه، صدوقی و نورمن و هایچینز مطابقت داشته و آن تحقیقات را تایید می­نماید. در جواب به سؤال مربوط به فاصلة وقتی استفاده از منابع اینترنتی به جهت انجام سرویس ها مرجع در کتابخانه، نتایج حاکی از آن است که بیش از نیمی از کتابداران (3/53%) به طور روزانه به منابع مذکور مراجعه می­کنند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت سئو سایت در تبریز.

ایندکسر

coolerbahagholi.com